قبله

>

چندان دلیلی نیست برای این شروع.
وقتی سالهاست که یک چنین پدیده ایی از ما و غیر از ما رو به خودش وا داشته، شاید همرنگی با جماعت دلیل خوبی باشه. شاید هم به حکم ماندن این سیاهه ها بر روی کاغذی که ادعای ماندگاری دارد.